Plan Individyel pou etidyan (IEP)

Online

Facebook Live Jwen ak nou pou prezantasyon sa: Plan Individyel pou etidyan (IEP) Dapre Lwa Edikasyon pou Moun ki Andikape yo (IDEA), timoun andikape yo gen dwa pou yo resevwa edikasyon piblik gratis e apwopriye. Nan lòt mo, lekòl leta yo oblije bay edikasyon espesyal pou satisfè bezwen endividyèl chak timoun, gratis, jiska laj 21 an. […]

Beginning the Journey II – Creole

Online

Facebook Live Entèvansyon Bonè se yon etap kle nan ede timoun ki te idantifye kòm gen reta nan devlopman yo reyisi. Men, kisa k ap pase apre 3yèm anivèsè nesans la epi pitit ou a pase nan premye etap yo nan sistèm lekòl la? Nan prezantasyon sa a, nou pral ale sou etap pa etap […]

Transition to Kindergarten

Online

Join Jeanne Petit, Parent Training Coordinator for this presentation via Facebook Live: “Transition to Kindergarten” is a dynamic and interactive workshop that helps children with disabilities transition to kindergarten along with their families. By addressing the common questions and concerns that come along with this important step in the lives of families, “Transition to Kindergarten” […]

Supported Decision Making – Creole

Online

Join Jeanne Petit on Facebook Live Imajine w gen kapasite w pou pran desizyon, siyen kontra, vote, defann dwa w nan tribinal oswa chwazi tretman medikal yo retire tou senpleman paske w gen yon andikap. Pou anpil moun ki gen andikap, sa a se yon reyalite nan lavi, ak konsekans yo ka grav. Lè endividi […]

Supo pou pran desizyon

Online

Nan Atelye Sa Imajine w gen kapasite w pou pran desizyon, siyen kontra, vote, defann dwa w nan tribinal oswa chwazi tretman medikal yo retire tou senpleman paske w gen yon andikap. Pou anpil moun ki gen andikap, sa a se yon reyalite nan lavi, ak konsekans yo ka grav. Lè endividi yo manke kapasite […]

Let’s Chat with FAAST

Online

Join us this Thursday, October 6, 2022, @ 4 pm so we can explore the Florida Alliance for Assistive Services & Technology with Carolyn Buchanan. Carolyn will share what parents, caregivers, professionals, and persons with disabilities should know about Assistive technologies. Carolyn Buchanan, M.A., CCC-SLP, ATP, CBIS Regional Coordinator, FAAST Atlantic Region Demonstration Center Clinical […]

Free

All about the apps – Creole

Facebook Live

Elèv ki gen difikilte ki pi pwofon yo elijib pou sèvis edikasyon espesyal ak sipò akademik siplemantè tankou teknoloji asistans (pa egzanp, tèks-a-lapawòl, lapawòl-a-tèks, ak aparèy pou tcheke òtograf) dapre Lwa sou Edikasyon Moun ki Andikape yo (IDEA). ). Aprann kijan pou jwenn aksè nan sèvis teknoloji asistans ak ki kote yo ka ajoute yo […]

Alternate Dispute Resolution-Creole

Facebook Live

Pafwa paran yo pa dakò ak distri lekòl la sou yon bagay ki gen rapò ak pitit yo ak edikasyon espesyal. Lè ou pa dakò oswa ou santi ke lekòl la pa respekte obligasyon legal li yo, gen plizyè fason pou paran yo rezoud dezakò sa yo. Anjeneral, li pi bon pou tout moun ki […]

Deteminasyon

Facebook Live

Prezantasyon PEN Elèv ki gen detèminasyon gen yon pi fò chans pou yo gen siksè lè yo adrese bezwen detèminasyon nan mitan adolesan, ki gen ladan kèk nan eleman prensipal yo nan oto-detèminasyon ki se konesans pwòp tèt ou ak lòt moun, jesyon pèsonèl, kominikasyon efikas, defans pwòp tèt ou, ak Defans nan sistèm, pran […]

Transition IEP & Moving Forward

Facebook Live

Jeanne Petit, Our parent training coordinator, will present this workshop on Facebook Live on Thursday, March 9, 2023, @ 4 pm. The Transition IEP is the most important part of helping youth with disabilities learn how to successfully transition from high school to post-secondary opportunities. This workshop helps to teach everyone exactly how to make […]

Alternate Dispute Resolution on Facebook Live

Facebook Live

Jeanne Petit, Parent Trainer will present this workshop: Sometimes parents disagree with the school district about something related to their child and special education. When you disagree or feel that the school is not meeting its legal obligations, there are several ways for parents to resolve these disagreements. It is usually best for everyone involved […]

Free

All about the apps on Facebook Live

Facebook Live

Jeanne Petit will present this interactive workshop: No matter which hurdles your child faces, apps and other media included in this presentation can give him or her an added boost. We don't expect an app to be a complete solution, of course. Working with students who face challenges requires lots of time, attention, and patience […]

Free