Moving Forward: Transition IEP

Online

Please join us on 6/16 at 4pm on Facebook live The Transition IEP is the most important part when it comes to helping youth with disabilities learn how to successfully transition from high school to post-secondary opportunities. This workshop helps to teach everyone exactly how to make the most of the TIEP, and how to […]

Let’s Chat – An nou Pale: A parent’s journey

Online

A parent's journey: Mothline Williams & Berlinda Juste Please join us LIVE on Facebook June 24, 2022 from 4:00-5:00pm For this presentation, our guests Mothline Williams & Berlinda Juste will share their Autism journey with us. Mothline's son was the basis and inspiration for the book entitled: " My World with ASD". Join us as […]

Transition Services – Creole

Online

Nan atelye sa nou pral aprann: Facebook Live 6/30 4:00pm-5:00pm Planifikasyon tranzisyon se yon pwosesis kontinyèl ki kòmanse nan laj 14 pou prepare elèv ki gen andikap pou lavi apre lekòl segondè. Li mande pou planifikasyon, devlopman konpetans, ak yon rezo sipò. Jwenn nou nan atelye sa a pandan nap eksplore pwosesis planifikasyon tranzisyon pou […]

FND Overview – Creole

Online

Reyinyon pou paran: Sevis FND ofri Facebook LIVE 7/7/22 4pm-5pm Rezo Fanmi sou Andikap (FND) te fonde an 1985 pa yon gwoup paran timoun andikape ki te reyini pou sipò mityèl ak pataje enfòmasyon. FND se yon òganizasyon de baz pou moun ki gen andikap ak fanmi yo ki santre sou fanmi ak fanmi-kondwi. Misyon […]

Komansman Vwayaj la 1

Online

Facebook Live Nan atelye sa, ou pral aprann: Eksplore sèvis entèvansyon ki komanse bone. Enpòtans patisipasyon fanmi pandan sesyon entèvansyon bonè yo. Koman fanmi yo pral kapab konekte ak pwofesyonèl ki anseye yo Kijan pou amelyore devlopman pitit yo nan aktivite kotidyen Atelye sa a se nan 2 pati ak detay ki anba yo Komansman […]

Plan Individyel pou etidyan (IEP)

Online

Facebook Live Jwen ak nou pou prezantasyon sa: Plan Individyel pou etidyan (IEP) Dapre Lwa Edikasyon pou Moun ki Andikape yo (IDEA), timoun andikape yo gen dwa pou yo resevwa edikasyon piblik gratis e apwopriye. Nan lòt mo, lekòl leta yo oblije bay edikasyon espesyal pou satisfè bezwen endividyèl chak timoun, gratis, jiska laj 21 an. […]

Beginning the Journey II – Creole

Online

Facebook Live Entèvansyon Bonè se yon etap kle nan ede timoun ki te idantifye kòm gen reta nan devlopman yo reyisi. Men, kisa k ap pase apre 3yèm anivèsè nesans la epi pitit ou a pase nan premye etap yo nan sistèm lekòl la? Nan prezantasyon sa a, nou pral ale sou etap pa etap […]

Transition to Kindergarten

Online

Join Jeanne Petit, Parent Training Coordinator for this presentation via Facebook Live: “Transition to Kindergarten” is a dynamic and interactive workshop that helps children with disabilities transition to kindergarten along with their families. By addressing the common questions and concerns that come along with this important step in the lives of families, “Transition to Kindergarten” […]