Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Online Presentation, Both English and Creole – Substitute to Supported Decision Making

February 10, 2022 @ 4:00 pm - 5:00 pm

Event Flyer

PREZANTASYON EN KREYOL!

KREYOL: FEB 3 @ 4PM

Imajine w gen kapasite w pou pran desizyon, siyen kontra, vote, defann dwa w nan tribinal oswa chwazi tretman medikal yo retire tou senpleman paske w gen yon andikap. Pou anpil moun ki gen andikap, sa a se yon reyalite nan lavi, ak konsekans yo ka grav. Lè endividi yo manke kapasite legal pou yo aji, yo pa sèlman vòlè dwa yo genyen pou yo jwenn yon rekonesans egal devan lalwa, yo vòlè yo tou kapasite yo pou yo defann ak jwi lòt dwa moun. Gadyen ak titè k ap aji nan non moun ki andikape pafwa pa aji nan enterè moun y ap reprezante a; pi mal, pafwa yo abize pozisyon yo nan otorite, vyole dwa lòt moun.

ENGLISH PRESENTATION!

ENGLISH: FEB 10 @ 4PM

Imagine having your capacity to make decisions, sign contracts, vote, defend your rights in court or choose medical treatments taken away simply because you have a disability. For many persons with disabilities, this is a fact of life, and the consequences can be grave. When individuals lack the legal capacity to act, they are not only robbed of their right to equal recognition before the law, they are also robbed of their ability to defend and enjoy other human rights. Guardians and tutors acting on behalf of persons with disabilities sometimes fail to act in the interests of the individual they are representing; worse, they sometimes abuse their positions of authority, violating the rights of others.

Venue

Online

Organizer

Jeanne Petit
Phone
800-825-5736
Email
pen@fndfl.org
View Organizer Website